دانلود رایگان


دانلود پروژه تحليل روسازي انعطاف پذير - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه تحلیل روسازی انعطاف پذیر پژوهشی کامل ,تحلیل روسازی‌ها مسئله مهمی است که امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازی از اهمیت ويژه‌اي برخوردار است

دانلود رایگان
دانلود پروژه تحليل روسازي انعطاف پذيرپروژه تحليل روسازي انعطاف پذير پژوهش کامل در زمینه عمران می باشد و در 7 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 82 صفحه برای رشته عمران در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
مقدمه
تحليل روسازي ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. روش هاي متفاوتي براي تحليل روسازي ها تا به امروز ارائه شده اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه اي و تئوري اجزاء محدود مي باشد. بديهي است كه استفاده از هر كدام از روش ها ملزم به رعايت فرضيات اوليه و شرايط خاص حاكم بر آن روش خواهد بود. آنچه در اين پروژه مورد اشاره قرار گرفته است؛ معرفي دو روش اصلي تحليل روسازي هاي انعطاف پذير كه يكي استفاده از تئوري الاستيسيته و سيستم لايه اي و ديگري روش اجزاء محدود مي باشد و سعي شده است سيستم لايه اي و به تبع آن روش بر مسيتر براي حل لايه اي با توجه بيشتري بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد. روش بر مسيتر براي حل لايه اي با توجه بيشتر بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد.
در روش بر مسيتر براي پيدا كردن تنش ها و تغيير شكل ها در محيط لايه اي خاك و با فرض نيمه بودن محيط و وجود تقارن محوري، يك تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي و شرايط مرزي معادلات ديفرانسيل حاصله حل شده و پاسخ هاي مورد نياز به دست مي آيد.
پروژه حاضر در هفت فصل به شرح زير نگارش شده است:
در فصل اول با عنوان مروري بر انواع روسازي، مروري كلي بر عوامل موثر بر طراحي روسازي شده است و در ادامه انواع روسازي هاي انعطاف پذير و صلب معرفي شده اند.
فصل دوم با عنوان كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط جنبدگی بين لايه ها با توجه به کرنش قائم روي خاك بستر.
در فصل سوم با عنوان روش هاي تحليل روسازي هاي انعطاف پذير، شامل روش چند لايه اي روش اجزاء محدود، ارائه شده و اين دو روش با يكديگر مقايسه شده اند.
در فصل چهارم با عنوان بررسي عملكرد نرم افزار Kenlayer به عنوان يك مرجع مناسب براي تحليل روسازي انعطاف پذير به روش لايه اي، سعي شده است تا در حد نياز، فرضيات به كار گرفته شده در اين نرم افزار، تئوري رياضي، تفكيك حالات مختلف بارگذاري و رفتار خطي و غيرخطي به تفضيل بيان شوند و نحوه ورود اطلاعات به برنامه و نمايش خروجي ها در پايان اجراي برنامه به صورت خلاصه مور اشاره قرار گرفته است.
در فصل پنجم با عنوان بررسي نرم افزار طراحي شده جهت تحليل روسازي انعطاف پذير، منطق رياضي نرم افزار، فرضيات اوليه، الگوريتم عملكرد نرم افزار، ورودي ها و خروجي و نحوه كار بخش هاي مختلف نرم افزار به تفكيك مورد بررسي قرار مي گيرند متغيرهاي مورد استفاده در اين نرم افزار و همچنين ورودي ها و خروجي ها با توجه به حفظ تشابه با Kenlayer در نظر گرفته شده و تا حد امكان در همان قالب نمايش داده مي شوند. امكانات متفاوتي از نظر محيط برنامه نويسي، توسعه هاي آتي نرم افزاري و ..... نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.
در فصل ششم با عنوان مقايسه عملكرد نرم افزار طراحي شده و ساير نرم افزارهاي موجود، امكان مقايسه اي فراهم شده است تا جواب هاي به دست آمده از اين نرم افزار با جواب هاي به دست آمده از نرم افزار Kenlayer، تحت بارگذاري هاي مختلف يك چرخ و چند چرخ و نيز رفتار خطي و غيرخطي با لايه هاي مختلفي از روسازي و اساس و زير اساس مورد بررسي قرار گيرد.
در فصل هفتم با عنوان جمع بندي و نتيجه گيري.
فهرست مطالب مقدمه فهرست علائم و اختصارات فصل اول ، مروري بر انواع روسازي 1-1- مقدمه. 2 1-2- تأثير بارگذاري و عوامل جوي بر سيستم روسازي.. 2 1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي ها4 1-4- روسازي هاي انعطاف پذير. 4 1-5- خلاصه و نتيجه گيري.. 5 فصل دوم ، كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير 2-1- مقدمه. 7 2-2- تأثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي بر عمر روسازي ها8 2-3- تحليل نظري تأثير شرايط بين لايه اي.. 8 2-4- انتخاب مدل و روش تحليل.. 10 2-4-1- مدل هندسي روسازي.. 10 2-4-2- بارگذاري.. 12 2-4-3- مدل تعيين عمر روسازي.. 13 2-5- تحليل تأثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد عمر روسازي.. 13 2-5-1- تأثير اجراء ضعيف اندود تك كت (حالت اجرايي)13 2-5-2- تأثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت (حالت 3 اجرايي)14 2-5-3- تاثير اجرا نامناسب اندودهاي بين لايه اي (حالت 4 اجرايي)15 2-6- خلاصه و نتيجه گيري.. 17 فصل سوم ، روش هاي تحليل روسازي انعطاف پذير 3-1- مقدمه. 19 3-2- حل سيستم هاي لايه اي با استفاده از تئوري چند لايه اي.. 19 3-2-1- معادلات پايه. 20 3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي.. 22 3-3- حل سيستم هاي لايه اي با استفاده از روش اجزاء محدود. 24 3-4- مقايسه روش چند لايه اي با روش اجزاء محدود. 28 3-5 – خلاصه و نتيجه گيري.. 30 فصل چهارم ، تحليل روسازي هاي بررسي نرم افزار Kenlayer جهت انعطاف پذير 4-1- تئوري نرم افزار32 4-1-1- سيستم چند لايه الاستيك.... 32 4-1-2- Super Position و تعيين پاسخها33 4-1-1-1- تجزيه تنشها به مولفه هاي X و Y. 34 4-1-1-2- محاسبه تنشهاي اصلي.. 34 4-1-1-3- محاسبه كرنش بحراني.. 35 4-1-2- آناليز خرابي (Damage Analysis)35 4-1-2-1- معيار بحراني شكست ترك كششي.. 35 4-1-2-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر. 36 4-1-2-3- محورهاي چندگانه. 36 4-1-3- لايه هاي غيرخطي.. 37 4-1-3-1- مصالح دانه اي.. 38 4-1-3-1-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه. 39 4-1-3-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي.. 39 4-1-3-2- مصالح ريز دانه. 40 4-1-3-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي.. 42 4-2- نكات فني راجع به Keylayer. 44 4-2-1- اطلاعات عمومي نرم افزار44 4-2-1-1- مصالح.. 44 4-2-1-2- آناليز خرابي.. 45 4-2-1-3- تعداد بازه هاي زماني در هر سال.. 45 4-2-1-4- بارها45 4-3- خلاصه و نتيجه گيري.. 46 فصل پنجم ، بررسي نرم افزار طراحي شده (TUPAS)جهت تحليل روسازي هاي انعطاف پذير 5-1- مقدمه. 49 5-2- تئوري نرم افزار49 5-2-1- سيستم لايه اي.. 50 5-2-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخها50 5-3- نكات فني.. 51 5-4- خلاصه و نتيجه گيري.. 52 فصل ششم ، مقايسه عملكرد و نتايج حاصل ازنرم افزارهاي TUPAS و KENLAYER 6-1- مقدمه. 55 6-2- شرح چند مثال.. 55 6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد. 55 6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه. 55 6-2-3- شرح مسئله غيرخطي.. 55 6-3- حل چند مثال.. 56 6-3-1- حل مسئله 3 لايه اي تحت بارگذاري تك چرخ.. 56 6-3-2-حل مسئله 3 لايه اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه (Tridem-Axle)56 6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ.. 58 6-4- آناليز حساسيت... 60 6-4-1- آناليز خطي.. 60 6-4-1-1- سيستم سه لايه اي.. 60 6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه. 61 6-4-1-3- تاثير مدول لايه ها62 6-4-2- آناليز غيرخطي.. 63 فصل هفتم ، جمع بندي و نتيجه گيري 7-1- خلاصه. 66 7-2- نتيجه گيري.. 67 7-3- پيشنهادات... 67 منابع و مراجع.. 68 فهرست شکل ها و جدول ها شکل 1-1- توزیع تنش های قائم در توده خاک... 3 شکل 1-2- ایجاد تنش های فشاری و کششی در روسازی.. 3 شکل 1-3- مقطع عرضی یک روسازی متعارف انعطاف پذیر. 5 شکل 2-1- مدل ساده روسازی لایه ای با تعیین مشخصات دستگاه9 جدول 2-1: مقايسه بين عمر روسازي با توجه به حالات مختلف شراط بين لايه اي تحت بارگذاري افقي.. 9 شكل 2-2: مدل هندسي روسازي همراه با اطلاعات مربوط به مصالح.. 11 جدول 2-2: حالت هاي مختلف شرايط بين لايه اي در اجراء و تحليل.. 12 جدول 2-3: محاسبه ي عمر سرويس دهي براي روساز ي هاي مختلف تحت بارهاي قائم گوناگون و تعداد محورها بر حسب ميليون) ـ حالت 2. 14 شكل 2-3 : نمودار درصد كاهش عمر روسازي ها بر حسب بار محوري در حالت 2. 14 جدول 2-4 : محاسبه ي عمر خستگي براي روسازي هاي مختلف تحت بارهاي قائم گوناگون (تعداد محورها بر حسب ميليون) حالت 3 اجرايي.. 15 شكل 2-4: نمودار درصد كاهش عمر روساز بر حسب بار محوري ـ حالت 3. 15 جدول 2-5 : محاسبه عمر خستگي براي روسازي هاي گوناگون تحت بارهاي قائم مختلف (تعداد محورها بر حسب ميليون) ـ حالت 4 اجرايي.. 16 شكل 2-5 : نمودار درصد كاهش عمر روسازي بر حسب بار محوري ـ حالت 4. 16 شكل 2-6 : نمودار مقايسه متوسط درصد كاهش عمر روساز در حالات اجرايي نامطلوب... 17 شكل 3-1: نيم فضاي محدود از طرف بالا. 19 شكل 3-2- سيستم چند لايه اي در سيستم مختصات استوانه اي.. 20 شكل 3-3- نحوه ي علامت گذاري شکل محدود يك جسم با شکل تقارن محوري.. 25 شكل 4-1 يك سيستم چند لايه اي.. 32 شكل 4-2- جمع آثار قوا براي محاسبه پاسخ در نقطه A... 33 شكل 4-3- تجزيه پاسخهاي طبيعي به مولفه هاي y,x.. 34 شكل 4-4- تعيين نقاط با تغيير شكل بحراني در زير چرخها37 شكل 4-5- تعيين نقاط با تغيير شكل بحراني در زير حد فاصل محور چرخها37 جدود 4-1- اين اعداد را براساس جنس خاك در هر لايه نشان مي دهد.39 جدول 4-1- ضرايب و براي خاك... 40 جدول 4-2- ساير مقادير و ..... 40 شكل 4-6- رابطه عمومي مدول رزيليانس.... 41 شكل 4-7- تغييرات مدول برحسب براي خاكهاي مختلف... 42 شکل 4-8- انتخاب نقطه تنش در آناليز غيرخطي.. 42 شكل 4-9- انتخاب نقطه مناسب تنش در محورهاي چندگانه. 43 شكل 6-1- حل مسئله خطي الاستيك تحت بار منفرد. 56 شكل 6-2- مسئله خطي الاستيك با محور سه گانه. 57 جدول (6-1) مقايسه نتايج حاصل از نرم افزار Kenlayer، TUPAS در بارگذاري ناشي از چند چرخ اعداد بدون پرانتر متعلق به TUPAS و اعداد داخل پرانتز متعلق به Kenlayer هستند.58 شكل 6-3- مسئله غيرخطي الاستيك.... 59 جدول (6-2) مقايسه نتايج حاصل از نرم افزار Kenlayer، TUPAS در بارگذاري لايه هاي غيرخطي اعداد بدون پرانتز متعلق به TUPAS و اعداد با پرانتز متعلق به Kenlayer هستند.59 شكل 6-4- سيستم سه لايه تحت بارگذاري چرخ منفرد و زوج چرخ.. 60 شكل 6-5- تاثير ضخامت آسفالت بروي پاسخهاي روسازي.. 61 شكل 6-6- تاثير ضخامت لايه اساس بر پاسخهاي روسازي.. 62 شكل 6-7- تاثير مدل لايه اساس در پاسخهاي روسازي.. 63 شكل 6-8- تاثير مدول لايه خاك بستر بر پاسخهاي روسازي.. 63 شكل 6-9- سيستم سه لايه اي غيرخطي.. 64

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پروژه


تحلیل روسازی انعطاف پذیر


نرم‌افزار Kenlayer


سیستم روسازی


مدل هندسی روسازی


سیستم چند لایه الاستیک


مدول رزیلیانس


آنالیز خطی


تئوري لايه‌اي


سيستم لايه‌اي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحليل روسازي انعطاف پذير 113 ص word

خرید این محصول تحليل روسازي انعطاف پذير 113 ... ,تحليل روسازي انعطاف پذير 113 ص word,دانلود ...

دانلود پایان نامه تحلیل روسازی انعطاف پذیر

پروژه بررسی روسازی انعطاف پذیر ... روسازي ها روسازی انعطاف ... دانلود پروژه ...

دانلود پروژه بررسی روش های روسازی انعطاف پذیر

... تحليل روسازيانعطاف پذير,دانلود پروژه بررسی روسازي انعطاف پذير,دانلود ... دانلود ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

تحليل روسازي انعطاف پذير 113 ص word

خرید این محصول تحليل روسازي انعطاف پذير 113 ... ,تحليل روسازي انعطاف پذير 113 ص word,دانلود ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير : ایران فایل شاپ

پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير. درباره ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود فایل ( تحليل روسازي انعطاف پذير) – نیکان …

... (تحليل روسازي انعطاف پذير)) ... دانلود پروژه با موضوع تحليل روسازي انعطاف پذير، در ...

تحقیق در مورد نقدى بر نظام انتخاباتى در

تحقیق بیماریهای مشترک انسان و دام

گونه های تریکوسترونژیلوس(یک نوع بیماری خاص)

فهرست بهای سد سازی 1397(اکسل)

پایان نامه بررسی روشهای تدريس سنتي و جديد و

پاورپوینت لجستیک معکوس

ادبيات فارسي ايران در پيش از اسلام

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان لاهیجان

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن (

آموزش فوتبال توسط پله