دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابراتدانلود گزارش کارآموزی در مورد مخابرات
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحه: 14
بخشی از متن:
الف:كليات
تاريخ تأسيس شرکت: شركت سهامي مخابرات استان تهران همانند ساير شركتهاي مخابراتي استانها در راستاي سياست تمركز زدايي و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/73 مجلس شوراي اسلامي و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 كميسيون مربوطه درمجلس كه درتاريخ 11/11/74 توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسيس گرديد و آغاز به كار نمود.
شخصيت حقوقي شرکت: اين شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است و وابسته به شركت مخابرات ايران مي باشد.
اهداف کلان شرکت:
 • ايجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکين و متقاضيان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران
 • کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگيزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوريت مسئوليت پذيری و ارتقای سطح بهره وری.
مأموريت: مأموريت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمين و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل:
 • تکميل واجرای هرچه سريعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران
 • توسعه شبکه های زيرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فيبرنوری
 • تسهيل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT
 • تسريع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی
 • جذب مشارکت و سرمايه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده
 • بهبود خدمات توسط رقابت و تقليل قيمتها
 • آموزش همگانی به منظور نهادينه ساختن فرهنگ استفاده بهينه از امکانات ارتباطی استان می باشد.
سياست ها و خط مشی: سياست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذيل می باشد:
 • ارتقاء شاخصهای ارتباطی
 • همکاری وهماهنگی با ساير شرکتهای مخابراتی استانها
 • حداکثر بهره برداری از توانمنديها و توليدات داخلی
 • ايجاد محيط اقتصادی رقابتی و پويا در بخش مخابرات
 • ارتباط دهی کليه مشترکين و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اينترنت
 • ايجاد ارتباط ساختاری بين بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقيقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گيری مستمر از فناوری پيشرفته
ارکان و تشکيلات کلي شرکت: شركت سهامي مخابرات استان تهران داراي اركان زيراست:
 • مجمع عمومي
 • هيأت مديره ومديرعامل
 • بازرس (حسابرس)
ترکيب مجمع عمومي: مجمع عمومي شركت سهامي مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زيرتشكيل مي شود.
 • وزير پست وتلگراف وتلفن (رئيس مجمع عمومي)
 • رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت مخابرات ايران (عضومجمع)
 • اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات ايران (اعضاي مجمع)
ترکيب هيأت مديره و مدير عامل: هيأت مديره شركت سهامي مخابرات استان تهران از يك نفر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز دارد و دو عضو اصلي ويك عضو علي البدل تشكيل مي گردد. اعضاء و رئيس هيأت مديره ومديرعامل شركت توسط رئيس مجمع عمومي (وزير پست وتلگراف وتلفن) براي مدت 2 سال منصوب مي شوند و تا اعضاء و رئيس هيأت مديره و مديرعامل جديد انتخاب نشده اند در سمت خود باقي مي مانند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است.
وظيفه بازرس(حسابرس)شركت برعهدة سازمان حسابرسي است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي و اساسنامة آن اقدام مي نمايد.
ب:تاريخچه مخابرات
تاريخچه تشكيل شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي و تغيير نام آن به شركت ارتباطات زيرساخت در سال 68 اساسنامه جديد شركت با عنوان شركت طرح و توسعه تلفن ايران در مجمع عمومي فوق العاده تصويب شد.
در سال 78 با هدف متمركز كردن فعاليت هاي مخابراتي در طراحي و اجراي شبكه هاي مخابراتي داخل و خارج از كشور و اصلاح بخشي از اساسنامه و تغيير نام شركت سرانجام در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 15/10/78 اساسنامه جديد مورد تصويب قرار گرفت و نام آن به شركت طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي تغيير نام يافت.
نهايتاً براساس مصوبه شماره 76016/1901 شوراي عالي اداري در تاريخ 24/4/82 شركت سهامي طرح و توسعه شبكه هاي مخابراتي به شركت ارتباطات زيرساخت تغيير نام داده شد.
ج:اساسنامه شركت ارتباطات
فصل اول : كليات ماده 1- شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران با اصلاح اساسنامه و وظايف به شركت ارتباطات زير ساخت تغيير نام مي يابد و در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران ( مادر تخصصي) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود.
ماده 2- تعريف شبكه ارتباطات زير ساخت: شبكه ارتباطات زير ساخت عبارت است از مجموعه سيستم هاي مخابراتي از قبيل: مراكز مايكروويو بين شهري و بين الملل، شبكه اصلي فيبر نوري، ايستگاه هاي زميني ماهواره مخابراتي مرتبط با زير ساخت، مراكز سوئيچ راه دور (SCPC) و بين الملل (ISC) است كه تأمين ظرفيت انتقال و راه يابي و ترافيك بين شهري و بين الملل مورد نياز متقاضيان و اپراتورهاي شبكه هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي را بر عهده دارد.
ماده 3- اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي گردد.
اهداف تشكيل شركت: مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات زير ساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن مي باشد كه با استفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي در قالب طرح ها و برنامه هاي مصوب و همچنين كارگزاري شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي)در زمينه نظارت، تصويب طرح هاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت تحقق مي يابد.
ماده4- مركز شركت تهران است.
ماده5- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره مي شود اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي باشد.
ماده6- مدت شركت نامحدود است.
ماده 7- سرمايه شركت دو هزار ميليارد ريال است كه به بيست ميليون سهم صد هزار ريالي با نام تقسيم شده كه شامل اموال و دارائي هاي شركت از محل واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تأمين و تماما متعلق به شركت اخير است.
تبصره- از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال، نيروي انساني" مستقر در حوزه ستادي شركت مخابرات ايران" تأسيسات، لوازم و تجهيزات، حقوق، مطالبات، ديون و تعهدات و اموال منقول و غير منقول متعلق به شركت مذكور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زير ساخت، به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مينمايد.
فصل دوم:موضوع فعاليت و وظايف شركت ماده8- وظايف شركت كه در ماده 5 اساسنامه سابق آمده به شرح زير اصلاح و تبيين مي گردد:
 • تهيه و تدوين طرح هاي جامع در زمينه شبكه ارتبطات زير ساخت براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط.
 • بازاريابي،تأسيس،توسعه،بهسازي،اجرا،نگهداري و بهره برداري،همچنين نظارت و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت كشور.
 • تأمين كليه نيازهاي ارتباطي زير ساختي متقاضيان اعم از بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني،ارائه دهنده خدمات مخابراتي مجاز طبق استانداردهاي ملي و بين المللي.
 • تهيه و تصويب دستورالعمل ها، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز شركت در زمينه تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري از شبكه زير ساخت.
 • همكاري با ساير اپراتورهاي مخابراتي بين المللي در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك بين الملل.
 • عضويت در نهادها و انجمن هاي تخصصي ملي و بين المللي و شركت در كنفرانس هاي مربوط به منظور كسب و تبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات زير ساخت.
 • مديريت، برنامه ريزي، پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص به منظور، توسعه مهارتهاي لازم.
 • تهيه و اجراي طرح هاي مسيريابي و همزماني در شبكه زير ساخت مخابرات كشور.
 • ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياستهاي نظارت بر شبكه زير ساخت توسط مراجع ذيربط.
 • ارائه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري.
 • اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان.
 • مبادرت به انجام هر گونه فعاليت كه منطبق با اهداف شركت باشد.
تبصره 1- شركت، واحد استاني نخواهد داشت و كليه فعاليت هاي اجرايي خود در سطح استانها را به صورت پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غير دولتي و به صورت رقابتي انجام خواهد داد.
تبصره 2- شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نمي باشد.
فصل سوم: اركان شركت ماده9- اركان شركت عبارت است از:
 1. مجمع عمومي
 2. هيأت مديره و مدير عامل
 3. بازرس( حسابرس)
ماده10- نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات ايران(مادر تخصصي) و رياست آن به عهده رئيس هيأت مديره شركت مي باشد.
ماده11- مجامع عمومي شركت عبارتند از:
 • مجمع عمومي عادي
 • مجمع عمومي فوق العاده
ماده12- مجامع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد، يكبار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس (حسابرس) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه عمومي ذكر شده است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
ماده13- مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل 4 عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با 3 رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با 4 رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قراردارد، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده14- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
 • اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت
 • رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه كشور
 • اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 • انتخاب يا عزل اعضاء هيأت مديره و بازرس شركت
 • تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت ماده241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
 • تعيين حق الزحمه بازرس شركت
 • اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي
 • تصويب تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
 • اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه استخدامي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي
 • اتخاذ تصميم درباره تشكيلات شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروهاي انساني و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
 • اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط از جمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • تعيين روزنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت
 • اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مورادي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده15- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
 • اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب
 • بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب
 • بررسي و ارائه پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات جهت تصويب در مراجع ذيصلاح
ماده16- هيأت مديره شركت، مركب از 3 عضو مؤظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و حداقل 5 سال سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت به كاركنان آن براي مدت 2 سال انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات ايران (وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات) منصوب ميشوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره- اعضاي هيأت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رئيس هيأت مديره انتخاب ميكنند و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شوند.
ماده17- مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفاء يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره غير ممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره- شرايط انتخاب عضو علي البدل مطابق ماده 16 مي باشد.
ماده18- جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي هيأت مديره اتخاذ خواهد گرديد.
ماده19- جلسات هيأت مديره حداقل هرماه يكبار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيأت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.
ماده20- هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسه هيأت مديره در آن با درج نفرات مخالف ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد.مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره مي باشد.
ماده21- هيأت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيار كامل است. هيأت مديره همچنين داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير مي باشد:
 • پيشنهاد خظ مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي
 • تأييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب
 • رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي
 • تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 • تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه
 • بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين ومقررات مربوط
 • انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت
 • بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 • بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي
 • تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 • بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح، سازش در دعاوي، ارجاع به داوري، تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • انتخاب و عزل مدير عامل با حكم رئيس مجمع عمومي شركت
 • بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت
 • تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي
تبصره- هيأت مديره با مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده22- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود. مدير عامل در حدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركت مي باشد. مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده23- وظايف مدير عامل به شرح زير مي باشد:
 • اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي
 • تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه هاي عملياتي و بودجه سالانه شركت و ارائه آن به هيأت مديره
 • تهيه، تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيأت مديره
 • تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط
 • تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأت مديره
 • تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي
 • نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
 • اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به امور و عملياتي كه در حيطه وظايف مجمع عمومي و هيأت مديره قرار نگرفته است.
 • عزل ونصب و ارتقا كاركنان شركت،تعيين حقوق ودستمزد،پاداش،ترفيع وتنبيه آنها براساس قوانين ومقررات مربوط
ماده24- مديرعامل، نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي، حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات (از جمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) و پس از اخذ نظر هيأت مديره و مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده25- كليه چكها، اسناد، اوراق مالي، تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره يا نماينده منتخب هيأت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد.
تبصره- مادامي كه با توجه به تركيب سهام، شركت دولتي شناخته شود. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب و يا نماينده وي خواهد شد.
ماده26- شركت داراي بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه | مرجع دانلود رایگان جزوه و نمونه سوالات امتحانی - …

چکیده. کتاب آدن و آدم یک بار در سال ١٣٧٠ ، با نام دیدگاه مصنوعی، به صورت ناشر مولف، به ...

دانلود پروژه - projee.ir

دانلود رایگان پروژه های دانشجویی | پروژه دانشجویی | پروژه های برنامه نویسی | پروژه های ...

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و …

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی ،,سوالات ارشد ...

ایران پروژه - دانلود پروژه و گزارشهای کارآموزی

دانلود پروژه و گزارشهای کارآموزی ... دانلود مقاله یادگیری الکترونیکی مقدمه چندی قبل ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه …

تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

دانلود پروژه - projee.ir

دانلود رایگان پروژه های دانشجویی | پروژه دانشجویی | پروژه های برنامه نویسی | پروژه های ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در یک شرکت …

سلام عزیزم. واقعاً ممنون از گزارش کارآموزی. تا حدود زیادی مشکلمو حل کرد. سایت خیلی ...

استخدام کارشناسان رسمی دادگستری سال 96

جدول شماره ۱ – شهرستان محل برگزاری حوزه‌های آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۵

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان …

در این پست دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های مهندسی برق ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه …

تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود مهندسی عمران و معماری. دانلود نقشه، جزوه، قرارداد پیمانکاری، گزارش کارآموزی ...

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و …

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی ،,سوالات ارشد ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

دانلود جزوه هندسه مبحث تشابه - کنکور

شش هزار نفر در فرصت مجدد کنکور 96 ثبت‌نام کردند. 16 اسفند 1395. داوطلبان علاقمند به انتخاب ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی …

دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه …

تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات …

دانلود پایان نامه و تحقیق و مقالات دانشجویی و گزارش کار آموزی

پایان نامه های کارشناسی ارشد

اکسپت مقاله isi. موسسه تحقیقاتی پردازش که دارای سابقه طولانی در ارائه خدمات پژوهشی می ...

دانلود جزوه هندسه مبحث تشابه - کنکور

شش هزار نفر در فرصت مجدد کنکور 96 ثبت‌نام کردند. 16 اسفند 1395. داوطلبان علاقمند به انتخاب ...

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست - سایت …

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. www.jest.srbiau.ac.ir

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی …

دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و …

دانلود سوالات سال های گذشته آزمون ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی ،,سوالات ارشد ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود مهندسی عمران و معماری. دانلود نقشه، جزوه، قرارداد پیمانکاری، گزارش کارآموزی ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در یک شرکت …

سلام عزیزم. واقعاً ممنون از گزارش کارآموزی. تا حدود زیادی مشکلمو حل کرد. سایت خیلی ...

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه پایان نامه …

فروشگاه فایل دانلود پایان نامه خرید فایل پروژه تحقیق مقاله طرح توجیهی خرید و فروش ...

الف - تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه …

تبعيض فاحش در پرداخت حقوق کارمندان از خزانه بيت المال

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی

تحقیق درباره ساختمان موشك

دانلود مقاله quot; چرا بايد ورزش کنيم quot;

تحقیق درباره ساختمان پوست

مقاله: رویکرد فوق فرا ابتکاری برای بهینه سازی

دانلود پاورپوینت جزر و مد

افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی

پایان نامه مقابله با هک 250 ص

مشخصات چند فروشگاه اینترنتی

تحقیق درباره عرفان در افق انديشه استاد شهيد