دانلود رایگان


بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک - دانلود رایگاندانلود رایگان عوامل تشکیل دهنده ی ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می شوند می توان در مقوله های «ریسک سیاسی، ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک مالی،

دانلود رایگان
بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، ریسک مطلوب، ریسک نامطلوب، داده های تلفیقی
فصل اول:
کلیات
1-1)مقدمه
1-2) بیان مسأله
1-3) ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق
1-4) اهداف تحقیق
1-5)چارچوب نظری تحقیق
1-6)فرضیه های تحقیق
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
تمرکز مالکیت( CON): تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. شاخص هرفيندال بشرح زير قابل محاسبه است که در آن pi میزان سهام هر سهامدار و p
متغیر وابسته
ریسک سیستماتیک (β) : بتا نشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار بوده واز حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار (دارایی های ریسکی ) با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید (مشکی، 1390).
واریانس نامطلوب: از مجذورات انحرافات نامطلوب ( انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده ) حول میانگین نرخ بازدهی)(µ به دست می آید ( نیم واریانس زیر نرخ میانگین ). ریسک دارایی منفرد به وسیله واریانس داده های نا مطلوب یا به بیان ساده تر، نیمه واریانس ( ( Semivarمحاسبه می گردد (تهرانی وپیمانی، 1387).
انحراف معیار نامطلوب: به وسیله جذر واریانس نامطلوب محاسبه می گردد.
واریانس مطلوب: ریسک به وسیله واریانس داده های مطلوب محاسبه می گردد.
متغیر کنترلی
اندازه شرکت (SIZE) : منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت می باشد. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل ، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی، 1390).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB): عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت(محمدی و همکاران، 1388).
-8)قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
1-9)ساختار تحقیق
1-10)خلاصه فصل
فصل دوم:
ادبیات موضوعی
تحقیق
2)مقدمه
بخش اول-مبانی نظری ریسک
2-1-1)بازده[1]
it= نرخ بازده یک قلم دارایی
it= قیمت سهام در انتهای دوره
it-1=قیمت سهام در ابتدای دوره
it= سود تقسیمی در طی دوره (ابزری و همکاران،1386)
 1. سود نقدی؛
 2. افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه)؛
 3. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
 4. تجزیه سهام؛
 5. تجمیع سهام؛
t= سود نقدی پرداختی؛
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی
 • درک ساختار مسئله،
 • عدم درک کامل نتایج انتظار،
 • توانایی ذهنی جهت تعیین احتمال وقوع هر یک از نتایج مورد انتظار.
1 دیدگاه مثبتی از ریسک ارائه می شود .
2 قابل اندازه گیری باشد .
دیدگاه منفی
دیدگاه مثبت
 • واریانس
 • انحراف استاندارد
 • حدود اطمینان
 • نیم واریانس
 • توزیع احتمال ضرر
 • حداقل کردن احتمال ضرر
 • ماکزیمم کردن احتمال بازده آرمان
 • نیم واریانس بازده آرمان
 • توزیع احتمال بازده های زیر آرمان
2-1-3)ریسک[8] وانواع آن
i= بازده دارایی در حالت i ام
i= احتمال پیشامد حالت iام
2-1-3-1)رویکرد بنیادی
2-1-3-1-1)ریسک سیاسی[9]: ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست ها و نظامهای سیاست گذاری یک کشور رخ می دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ می دهد از کنترل شرکت منتشر کننده ی سهام، خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا فوت ناگهانی رئیس جمهور، رونق سفته بازی، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار و امثال اینها، از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند.
2-1-3-1-2)ریسک تجاری[10]: تغییراتی که در قدرت سوددهی یک شرکت رخ می دهد، احیاناً باعث ضرر سرمایه ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه گذاری خواهد شد. ریسک تجاری را، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه ی رقابت، یا در حفظ نرخ رشد ، و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلند مدت، می توان تعریف کرد. در چنین حالتی، میزان سود تقسیمی شرکت، کاهش می یابد و این کار بر بازدهی و تغییر پذیری بازدهی سالانه، آثار نامطلوبی می گذارد.
2-1-3-1-3)ریسک نرخ بهره[11]: بسیاری از سرمایه گذاران، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه های معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می دانند. ولی باید یادآور شد که این نوع اوراق بهادار دارای ریسک نرخ بهره هستند. ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه (البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره ی اوراق بهاداری که به تازگی انتشار می یابند). بهترین راه حل برای محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره این است که، شخص سرمایه گذار اوراق قرضه با تاریخهای سررسید متفاوت خریداری کند. راه حل دیگر، مشخص کردن جهت تغییرات نرخ بهره است.
2-1-3-1-4)ریسک نرخ تورم[12]: ریسک تورم، ریسک کاهش ارزش اصل وفرع سرمایه، به دلیل کاهش قدرت خرید پول می باشد. تورم، می تواند بازده ی واقعی سهام عادی را کاهش دهد. نرخ تورم بالا، باعث می شود که قدرت خرید پول کاهش یابد ودر نتیجه سرمایه گذار با دریافت اصل وفرع سرمایه ی خود، کالاها و خدمات کمتری بخرد. اگر بعد از خرید اوراق بهادار نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بهره در بازار نیز افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ بهره ی بازار، موجب کاهش ارزش و قیمت اوراق بهاداری خواهد شد که قبلاً منتشر شده اند. با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سرمایه گذار مشمول ریسک تورم خواهد شد. با خریدن سهام عادی می توان در برابر ریسک تورم برای خود مصونیت ایجاد کرد. زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، انتظار می رود که سود شرکت ها نیز افزایش یابد. البته بین افزایش قیمت سهام عادی شرکت ها و شاخص عمومی قیمت ها ، همبستگی کاملی وجود ندارد.
2-1-3-1-5)ریسک مالی[13]: مقصود از ریسک مالی، ریسک اضافی ناشی از استفاده از بدهی است که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هرقدر شرکت وام بیشتری بگیرد(اوراق قرضه بیشتری منتشر کند) ، حاشیه سود خالص شرکت کمتر خواهد شد و ریسک سهام عادی آن بیشتر می شود.
2-1-3-1-6)ریسک نقدشوندگی[14]: ریسک نقدشوندگی را نمی توان همانند ریسک مالی یا ریسک تجاری محاسبه کرد. اصولاً سرمایه گذاران، نقدشوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می دهند، که بتوانند یک دارایی را سریعاً بخرند یا بفروشند، بدون آنکه قیمت آن دستخوش تغییرات شدید شود، از همین دیدگاه است که می گویند دارایی مزبور دارای قدرت نقدشوندگی بالایی است. هر قدر خرید وفروش یک دارایی سریع تر انجام شود، ریسک نقدشوندگی کمتر می شود. اوراق واسناد خزانه (امریکا) به ویژه اوراق خزانه 30 تا 90 روزه، ریسک نقد شوندگی ندارند. زیرا سرمایه گذاران می توانند به سرعت وبدون کاهش قیمت اوراق را بخرند یا بفروشند. نقطه مخالف این وضعیت، وقتی است که یک نفر بخواهد در سهام شرکت های کوچک، سرمایه گذاری کند که برای خرید یا فروش آنها باید چند روز یا چند هفته منتظر بماند و در مواردی هم باید قیمت پیشنهادی فروش را کمتر نماید.
2-1-3-1-7)ریسک نرخ ارز[15]: این ریسک، در اثر خرید اوراق بهاداری که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده اند، به وجود می آید. احتمال این ریسک وقتی بیشتر می شود که سرمایه گذار داراییهایی را در کشورهای مختلف خریداری نماید. برای مثال یک سرمایه گذار امریکایی که سهام منتشر شده ای را در ژاپن خریداری می نماید ، علاوه بر قبول ریسک ناشی از تغییر در نرخ ین ، ریسک حاصل از هر گونه تغییر، در برابری ین با دلار را نیز پذیرفته است. هر چقدر نرخ ارز بین دو کشور، نوسان پذیرتر باشد، ریسک نرخ ارز آن بیشتر خواهد بود.
-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک[16]
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک[17]
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی
Subject to :
ijδ کوواریانس سهامiو j، wi و wj وزن سهام iو j ، iα میانگین بازده سهم i و R سطح خاصی از بازده را نشان می دهد (گرکز و همکاران،1389).
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب[34]
2-1-7-1)نیمه واریانس[35]
2i∑)، محاسبه می گردد:
i2 = E[ min{( Ri – μi ) , 0}2](2-8)
2-1-7-1-1)مدل میانگین نیم واریانس مارکویتز[36]


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثرات تمرکز مالکیت


معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب


شرکت های پذیرفته شده


بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چكيده: - conf.semnan.ac.ir

... و نيز بررسی ... تمرکز بر مسائل اجتماعی و ... نقش را در خصوص اثرات ...

همایش های اردیبهشت ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی

مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش ...

بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش ... تمرکز مالکیت و ... تمرکز مالکیت بر ...

تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش ...

بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش ... تمرکز مالکیت و ... تمرکز مالکیت بر ...

مالکیت - thesisfile.rozblog.com

بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکتهای بورس ...

مالکیت - thesisfile.rozblog.com

بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکتهای بورس ...

بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیأت‌مدیره و عملکرد ...

محمدی و همکاران در سال 1388 در پژوهشی، به بررسی نقش و اثرات تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند.

بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیأت‌مدیره و عملکرد ...

محمدی و همکاران در سال 1388 در پژوهشی، به بررسی نقش و اثرات تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند.

همایش های اردیبهشت ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی

مالکیت - thesisfile.rozblog.com

بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکتهای بورس ...

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی ...

پروپوزال بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و پاداش ...

پروپوزال بررسی رابطه بین معیارهای ... نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب ...

تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش ...

بدین ترتیب، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش ... تمرکز مالکیت و ... تمرکز مالکیت بر ...

اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

این پژوهش به بررسی اثرات ریسک ... های تمرکز و ... و ریسک نقدینگی بر ...

مالکیت - thesisfile.rozblog.com

بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکتهای بورس ...

تحقیق درباره جمع قرآن

حقوق خانواده

کتاب زیبای فرهنگ نام های ترکی در 176 صفحه و فرمت PDF

دانلود مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی

الگوی توسعه منطقه 15 تهران(ویرایش نهایی)

مقاله درمورد زبان شناسی

تحقیق جايگاه مردم

جزوه کتاب زبان انگلیسی عمومی ( دانشگاه پیام نور )

سیستم انتقال قدرت اتومبیل 9ص

تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي